Subsidies Brussel

PREMIES BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST

In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest kunt u premies krijgen voor de plaatsing van een zonneboiler, zowel van het Gewest als van sommige gemeenten.

 

De drie bedrAGCATEGORIEËN VOOR DE ENERGIEPREMIES

A. basispremie: voor alle types aanvragers
B. premie "gemiddeld inkomen":  voor gezinnen met een inkomen tussen € 30.000/jaar en € 60.000/jaar
C. premie "laag inkomen": voor gezinnen met een komen lager dan of gelijk aan € 30.000/jaar of voor SVK, de OVM, het Woningfond, de aanvragers van een Brusselse groene lening, personen met een OCMW-uitkering, rechthebbenden op een verhoogde tegemoetkoming (Omnio-statuut) en de beschermde afnemers.

Opmerkingen:

Iedere aanvrager (natuurlijke persoon of rechtspersoon) wordt automatisch tot categorie A gerekend.
Uitsluitend natuurlijke personen kunnen, mits het leveren van een bewijs, tot categorie B of C worden gerekend.
De Sociale Verhuurkantoren (SVK), de Openbare Vastgoedmaatschappijen (OVM), het Woningfonds - of de aanvragers die hiermee een contract hebben afgesloten - alsook de aanvragers van een Brusselse groene lening, gezinnen met een OCMW-uitkering, rechthebbenden op een verhoogde tegemoetkoming (Omnio-statuut) en beschermde afnemers (ordonnantie gas-elektriciteit) maken deel uit van categorie C "laag inkomen".

De aanvrager kan zijn: iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon die energiebesparende investeringen uitvoert aan een goed dat in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is gelegen.
De te leveren bewijzen zijn:

  1. De gezinssamenstelling afgeleverd door het gemeentebestuur op minder dan drie maanden vóór de indieningsdatum van de premieaanvraag.
  2. Een afschrift van het (meest recente) aanslagbiljet - kohieruittreksel van de dienst Belastingen van elk gezinslid, al dan niet onderworpen aan de personenbelasting van de Belgische Staat.

De inkomensplafonds worden:

  1. vermeerderd met € 5.000 (indien de aanvrager(s) jonger is/zijn dan 35 jaar op datum van aanvraag
  2. vermeerderd met € 5.000 per persoon fiscaal ten laste (bv: kinderen voor wie gezinstoelagen worden ontvangen, een grootmoeder zonder pensioen enz.)
  3. vermeerderd met € 15.000 bij een gezamenlijke aangifte van de aanvrager met echtgenoot/echtgenote of wettelijk samenwonende.

Automatische RVOHR-bonus: indien het woongebouw in een RVOHR-gebied gelegen is (Ruimte oor Versterkte Ontwikkeling van Huisvesting en Renovatie), dan wordt het premiebedrag met 10% verhoogd. Het grensbedrag dat voor elke premie is vastgelegd wordt niet verhoogd.

Het minimumbedrag van een energiepremie is vastgelegd op € 50.

HERNIEUWBARE ENERGIE _ ZONNEBOILER

A: € 2.500/tot 4 m² per individuele woning
B: € 3.000/tot 4 m² per individuele woning
C: € 3.500/tot 4 m² per individuele woning
+ € 200/m² vanaf 4²

 

 

 

 

Subsidies Brussel