Subsidies Vlaanderen

Premies voor uw zonneboiler in Vlaanderen

In Vlaanderen kunt u een premie voor een zonneboiler krijgen van de netbeheerders en van sommige gemeenten. In sommige gevallen kunt u beroep doen op de renovatiepremie van het Vlaamse Gewest. Onderaan deze pagina vindt u een voorbeeld.

Premie van de netbeheerder

Het gaat om een samenvoeging van de premies die u vroeger apart kreeg van uw netbeheerder en van het Vlaams Gewest.

De huidige regeling geldt nog zeker voor zonneboilers waarvan de eindfactuur ten laatste op 30 juni 2016 gedateerd is. In de loop van 2016 worden de premies hervormd. Of dat effect heeft op de premies voor zonneboilers is momenteel nog niet duidelijk.

De zonneboilers moeten voldoen aan de volgende garanties en voorwaarden:

De zonneboilerpremie bedraagt 550 euro per m² collectoroppervlakte, met een maximum van 2.750 euro, wat overeenkomt met een oppervlakte van 5m², wat ruimschoots volstaat om een vat van 200 liter te verwarmen. De premie kan nooit meer dan 50% van de factuur bedragen. Voor niet-woongebouwen (zowel bestaande gebouwen, als nieuwe gebouwen) bedraagt de premie 200 euro per m² met een maximum van 10.000 euro. De premie kan nooit hoger zijn dan het factuurbedrag exclusief BTW.

Voor eindfacturen voor 1 januari 2014, was de premie voor een zonneboiler enkel van toepassing voor bestaande gebouwen aangesloten op het netwerk voor 2006. Voor eindfacturen vanaf 2014 kan ook een premie aangevraagd worden voor gebouwen die voor 1 januari 2014 aangesloten waren op het elektriciteitsnetwerk. Voor nieuwbouw kan nu dezelfde premie aangevraagd worden indien de bouwaanvraag voor 1 januari 2014 werd ingediend. Voor facturen van 2013 (nieuwbouw) geldt de oude regeling. Een extra premie van 300 euro kan bekomen worden bij de aanvraag van een energieprestatiepremie op voorwaarde dat de bouwaanvraag voor 1 januari 2012 werd ingediend.

Enkel systemen met het Europese Solar Keymark label komen in aanmerking.

De premieaanvraag is alleen geldig samen met een kopie van alle facturen (geen offerte, bestelbon, kasticket of pro forma factuur) van de aankoop en de plaatsing van de zonneboiler en de collector met vermelding van het merk, het type, de totale collectoroppervlakte en de inhoud van het opslagvat. De premieaanvraag is geldig voor facturen met factuurdatum vanaf 01/01/2013.

De plaatsing van de zonneboiler dient te gebeuren door een aannemer. De aanvraag dient vergezeld te zijn van een attest van deze aannemer.

Om overdimensionering van de installatie tegen te gaan, moet er vanaf nu een minimumverhouding worden gerespecteerd tussen de inhoud van het opslagvat en het aantal collectoren (in m²): Voor vlakkeplaatcollectoren: minstens 40l/m², voor buiscollectoren: minstens 55l/m².

De premie is enkel geldig voor zonneboilers voor sanitair warm water eventueel in combinatie met ruimteverwarming. Een zonneboiler voor uitsluitend zwembadverwarming komt niet in aanmerking.

Het systeem is gemarkeerd conform EN 12976-1 en de markering van de collectoren is conform met EN 12975. De installateurs erkend door de leden van BELSOLAR garanderen deze normen.

U hebt een handleiding van de zonneboiler die conform is met EN 12976-1 en een onderhoudschecklist.

De aanvraag is enkel geldig indien vergezeld van een kopie van de schriftelijke rapportering van de technische controle die door het installatiebedrijf bij de indienstneming van de installatie werd uitgevoerd en een kopie van de opbrengstberekeningen van het installatiebedrijf.

De collector is getest door een onafhankelijk instituut volgens EN 12975 of DIN 4757, heeft een systeemtest (volgens EN 12976 of EN/TS12977) ondergaan of bezit een Solar KeyMark. De leden van BELSOLAR garanderen deze normen.

De zonneboiler is gewaarborgd: minstens 10 jaar op de werking van de collectoren, 5 jaar op het opslagvat en 2 jaar op de andere onderdelen.

Voor meer info download de informatiebrochures van netwerkbeheerders Eandis of Infrax.

Nieuwbouw

Voor nieuwbouwwoningen kunt u geen afzonderlijke premie krijgen voor de installatie van een zonneboiler. Het installeren van een zonneboiler heeft wel een positieve invloed op het E-peil van uw woning en kan bijdragen tot het halen van een E-peil dat in aanmerking komt voor een premie of een vermindering van de onroerende voorheffing. Voor bouwaanvragen vanaf 1/1/2016 tot 30/06/2016 krijg je een E-peilpremie bij een E-peil vanaf E20 of lager. Voor bouwaanvragen vanaf 1/1/2015 tot 31/12/2015 krijg je een E-peilpremie bij een E-peil vanaf E30 of lager. Voor bouwaanvragen vanaf 1/1/2014 tot 31/12/2014 krijg je een E-peilpremie bij een E-peil van E40 of lager. De premie bedraagt 1800 euro voor een woning, verhoogd met 50 euro per E-peilpunt lager dan de norm. Voor appartementen bedraagt de prmie 800 euro plus 30 euro per punt E-peilverbetering. Als de nieuwe woning het resultaat is van een volledige afbraak en heropbouw van een of meerdere bestaande woongebouwen, dan worden de E-peilpremies verdubbeld.

Indien het E-peil max. E30 is krijg je voor bouwaanvragen vanaf 1 januari 2016 gedurende 5 jaar een vermindering van de onroerende voorheffing van 50%. Indien het E-peil max.E20 is, is de korting 100%. Voor bouwaanvragen die dateren vanaf 1 januari 2014 tot 31 december 2015 krijgt u dezelfde mindering voor een E-peil van respectievelijk E40 en E30.

Gemeentelijke premie voor een zonneboiler

Sommige van de 308 Vlaamse gemeenten hebben hun eigen subsidie voor de plaatsing van een zonneboiler of hebben een eigen renovatiepremie. Of dat in uw gemeente zo is, kunt u opzoeken via de website http://energiesparen.be/subsidies/subsidiemodule. Opgelet: de gemeentelijke regelgeving kan sterk verschillen van jaar tot jaar. Win daarom ook advies in bij de informatie- of milieudienst van uw gemeente.

Voorbeeld

U woont in de stad Antwerpen, komt in aanmerking voor de renovatiepremie (20%) en u heeft een eindfactuur met datum van 1 januari 2013 of later. De werken kostten 4500 euro, de oppervlakte van de collectoren is 4 m². Dan krijgt u:

Een premie voor een zonneboiler van de netbeheerder van 2200 euro. (550 euro per m²)

Een zonneboiler premie van de stad Antwerpen van 100 euro (25 euro per m² collector ook via de netbeheerder aan te vragen)

Totaal premies: 2300 euro.

Bron: www.belsolar.be

Subsidies Vlaanderen